תנאי שימוש באתר


כללי

אתר האינטרנט אליו נכנסת (“האתר”) מופעל על-ידי חברת מנוקה בע”מ (“החברה”). המשתמש באתר (“המשתמש”) מתבקש לקרוא בעיון רב את כל תנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”), שכן השימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש וכן למדיניות הפרטיות של החברה (“מדיניות הפרטיות”), לרבות כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש אשר יגלוש או יעשה שימוש באתר ייחשב כמי שהסכים לכל תנאי השימוש ולכל תנאי מדיניות הפרטיות. מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

האתר מיועד למשתמשים מגיל 18 ואילך בלבד, ואינו מיועד למשתמשים צעירים יותר. השימוש על ידי משתמש שטרם מלאו לו 18 ייעשה אך ורק לאחר שניתן אישור הוריו/אפוטרופוסיו לכך. כמו כן, המשתמש אחראי לקבל אישור מתאים טרם העלאת מידע/תכנים/תמונות לאתר אשר נוגעים לכל אדם מלבד למשתמש עצמו ו/או למי שהמשתמש הנו הורה ו/או אפוטרופוס חוקי שלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו (Features) או ליישומים שלו (Applications). הכל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה וללא צורך במסירת הודעה כלשהי למשתמשים. החברה תהיה רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה ביחס לאתר, ובלבד שהגורם אליו תועברנה/תומחנה הזכויות כאמור יפעל בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו (אולם זאת מבלי לגרוע מזכותו של אותו גורם לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי השימוש, ומרגע שעשה כן יוכפף המשתמש לתנאי השימוש העדכניים, כאמור לעיל).

החברה אף תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש, לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, השירותים והמוצרים המוצעים בו, וכל היבט אחר הנוגע אליהם, ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו באתר. המשתמש מוותר על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שיכול ויבוצעו כאמור ו/או לכל נזק ו/או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מכך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הזנה או העלאה של נתונים או של תוכן בכל חלק של האתר (ככל שקיימת אפשרות להעלאת תכנים כאמור) כפופים לתנאי השימוש הכלליים באתר ו/או לתנאי שימוש ספציפיים נוספים אשר מפורטים באותם חלקים של האתר אשר מאפשרים את הזנת התכנים.

המשתמש אחראי לבדוק ולהכיר את כל תנאי השימוש באתר, לרבות כפי שיתעדכנו מעת לעת.

החברה שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע ממשתמשים גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומרת החברה על זכותה, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.

אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר ו/או בתכנים המוצגים בו ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.

תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.

כל הזכויות המוקנות לחברה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת לחברה על-פי כל דין.

רכישת מוצרים/שירותים באתר

האתר מאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו מוצרים או שירותים של החברה או של צדדים שלישיים. ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי/PayPal/ארנק אלקטרוני/אמצעי תשלום אחר (“אמצעי התשלום”) ובהתאם לנהלים של החברה ושל חברות האשראי/ספקי אמצעי התשלום. המשתמש בלבד יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לחברה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו באמצעי התשלום, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי/PayPal/הגורם שמספק את אמצעי התשלום. בכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שיבוצעו באמצעות האתר. החברה שומרת על זכותה להפסיק להשתמש באמצעי תשלום כלשהם, לשנות את אמצעי התשלום הזמינים באתר ולהחיל הסדרי תשלום שונים ביחס לכרטיסי אשראי ו/או אמצעי תשלום אחרים.
המחירים באתר כוללים מע”מ. המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת. החברה שומרת על זכותה לעדכן את מחירי המוצרים המפורטים באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר התקף לכל מוצר שיוזמן באמצעות האתר הנו המחיר המפורסם באתר במועד השלמת ביצוע ההזמנה. למעט אם מצוין אחרת באתר, יש לבצע תשלום מראש בגין כל מוצר שנרכש באמצעות האתר.
משתמש שיבצע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, יקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו. מובהר, כי הודעה זאת אינה מהווה התחייבות של החברה לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא אך ורק אישור על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכות החברה. החברה רשאית לבטל כל רכישה במקרים בהם יחולו טעויות או שיבושים בתיאור המוצר, מחירו או כל פרט אחר הקשור אליו, או במקרה שהמוצר אזל מהמלאי. המשתמש יקבל הודעה על כל ביטול כאמור.
משתמש שלא השלים את הזמנתו ולא מסר את כל הפרטים הדרושים לשם כך, לרבות את פרטי אמצעי התשלום שלו, לא ייחשב כמשתמש שרכש את המוצר עד למועד השלמת ההזמנה וקבלת אישור החברה. החברה שומרת על זכותה, בכל עת, לבטל הזמנות שלא הושלמו.
החברה תנקוט במאמצים סבירים כדי לעמוד במועדי האספקה המשוערים המפורטים באתר, אולם החברה לא תישא בכל חבות ולא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי החברה, ככל שיחולו עיכובים במועדי האספקה המפורטים באתר מכל סיבה שהיא. מובהר, כי אספקת המוצרים תבוצע באמצעות חברות שליחויות ובהתאם לתנאי האספקה של אותן חברות שליחויות, וכן בכפוף לכיסוי הגיאוגרפי של חברות השליחויות. החברה אינה מתחייבת שניתן יהיה לקבל משלוח של המוצרים בכל הישובים בישראל.
ניתן להחזיר ו/או לבטל רכישה של מוצרים שירכשו באמצעות האתר, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו, וכמפורט להלן: (א) ניתן לבטל מוצרים שנרכשו טרם שהם הועברו לשילוח, באמצעות מסירת הודעת ביטול בטלפון: 054-292-8899 או באמצעות דוא”ל: [email protected]; (ב) מוצר שנשלח למשתמש, ניתן להחזירו לחברה, באריזתו המקורית, בתוך 14 יום ממועד קבלתו בידי המשתמש, ובלבד שהמשתמש לא עשה בו שימוש ולא פתח את אריזתו. הואיל והמוצרים המוצעים באתר מיועדים לשימוש אישי, פתיחה של אריזת המוצר תחשב כשימוש בו ולא תאפשר החזרה שלו לחברה ו/או קבלת זיכוי בגינו.

על המשתמש לבדוק את המוצרים שישלחו אליו מייד לאחר קבלת המשלוח, ולוודא כי המוצרים שסופקו תואמים לאלו שהוזמנו. ככל שהמשתמש יקבל מוצר פגום, עליו ליצור קשר עם החברה, בתוך 7 ימים ממועד קבלת המשלוח, ולעדכן את החברה בנוגע לכך. ככל שהחברה תיווכח כי אכן סופק למשתמש מוצר פגום, היא תדאג לשלוח לו מוצר חליפי על חשבונה או לזכות את המשתמש, כפי שיוחלט על-ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
החברה שומרת על זכותה לפרסם, מעת לעת, מבצעים שונים, וכן לשנות ו/או להפסיק אותם בכל עת. המבצעים יהיו תקפים רק בגין רכישות שבוצעו והושלמו טרם שהם הסתיימו ו/או בוטלו ו/או שונו, ולא תעמוד למשתמשים כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בנוגע לכך. למעט אם מצוין במפורש אחרת באתר, אין כפל מבצעים ואין כפל הנחות.
החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, שלא לאפשר למשתמש מסוים לרכוש מוצרים דרך האתר, וזאת אף אם מדובר במשתמש שכבר רכש מוצרים דרך האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע רכישת מוצרים דרך האתר כאשר המשתמש מסר פרטי רישום לא נכונים, כאשר קיים חשש לפעילות לא חוקית מצדו של המשתמש (למשל, במקרה בו המשתמש העלה לאתר פרטים של כרטיס אשראי גנוב ו/או אשר אינו בתוקף), כאשר קיים חשש לפגיעה בבטיחות האתר או כאשר מדובר במשתמש אשר הפר את הוראות תנאי השימוש.
כל רכישה של מוצרים או שירותים באמצעות האתר תהיה כפופה לביצוע התקשרות מתאימה, וזאת בנוסח אשר יופיע באותו חלק של האתר אשר יציע את השירות או המוצר ואשר יסדיר את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה. רכישת איזה מהמוצרים/שירותים לא תקנה למשתמש כל זכות מעבר למצוין באתר באופן מפורש בעת רכישת אותו מוצר/שירות.
החברה תהיה רשאית להציע באמצעות האתר תוכן שיווקי, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ועל התוכן האמור תחולנה הוראותיהם הרלוונטיות של תנאי השימוש ביחס למכירת שירותים ומוצרים באתר, וזאת בשינויים המחויבים בלבד.

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: “זכויות הקניין הרוחני”) באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, שייכות באופן בלעדי לחברה או לצדדים שלישיים שהקנו לחברה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינות מסוימות (ובכללן ישראל) ואמנות בינלאומיות.
למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.
המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של החברה או של צדדים שלישיים.
חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או בממשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם החברה אישרה זאת, מראש ובכתב.
אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.
אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגיית מסגור (framing) או כל טכנולוגיה אחרת אשר באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.

קישורים לאתרים אחרים ומאתרים אחרים

האתר מכיל ו/או עשוי להכיל בתוכו קישורים (hyperlinks) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, אשר אינם חלק מהאתר (“האתרים האחרים”). כעיקרון, החברה אינה קשורה בקשרים משפטיים עם האתרים האחרים. החברה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים האחרים, על-אף שקיימת הפניה אליהם באתר. החברה אינה בודקת ואינה מבקרת את התכנים של האתרים האחרים או את אמינות המידע המוצג בהם. אין בהכללת הפנייה לאתרים האחרים משום הסכמה, מפורשת או משתמעת, מאת החברה לתכנים המפורטים באתרים הללו, והחברה אינה מציגה כל מצג ואינה נושאת בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים, לחוקיותם, למוסריותם, לאמינותם או לעדכניותם. אין בהכללת ההפניות לאתרים האחרים משום המלצה, אישור, עידוד או העדפה מאת החברה לאתרים האחרים ולכל מידע המוצג בהם.
החברה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים לאתרים אחרים, מעת לעת, וכן להימנע מהכללת קישורים לאתרים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
הואיל והמידע המצוי באתרים האחרים הנו באחריותם הבלעדית של בעלי או מפעילי האתרים הללו, החברה לא תישא בכל אחריות לכל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים האחרים או במידע המצוי בהם. בכל מקרה, השימוש או הגלישה באתרים האחרים הנם באחריותו הבלעדית של המשתמש.
חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים המכילים תכנים לא חוקיים, תכנים אסורים או תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, בטוהר המידות או בערכי המוסר. בכלל זה, חל איסור להשתמש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים פורנוגרפיים, לאתרי הימורים, לאתרים המכילים דברי בלע או הסתה או לכל אתר אחר אשר התכנים המוצגים בו אינם הולמים.

פרסום ותכנים של צדדים שלישיים; פרסום ותכנים של המשתמשים

האתר עשוי להכיל תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים ו/או למשתמשים (הצדדים השלישיים והמשתמשים ייקראו תחת כותרת משנה זאת יחד: “צדדים שלישיים”) או לאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים הללו, לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם, וזאת בין השאר הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים. למען הסר ספק, האמור לעיל יחול ביחס לכל צד שלישי אשר יחזיק בזכויות הקניין הרוחני ביחס לתכנים הרלוונטיים אשר יועלו לאתר על ידו, ובכלל זאת גם צדדים שלישיים אשר החברה תשכור את שירותיהם לטובת מתן שירותים בקשר עם האתר, ולא יראו בהעלאת תכנים של צדדים שלישיים כאמור לאתר משום קבלת אחריות ישירה או עקיפה של החברה ביחס לאותם גורמים ו/או ביחס לתכנים אשר יפורסמו על ידם.
האתר עשוי להכיל מידע מסחרי של צדדים שלישיים (“המפרסמים”), כגון פרסומות ומודעות מכירה של מוצרים ושירותים, אשר נמסרים על-ידי אותם צדדים שלישיים. כל פרסום (ישיר או עקיף) באתר ו/או ביצוע פעילות מסחרית תוך עשיית שימוש (ישיר או עקיף) באתר הנם אך ורק בכפוף לביצוע התקשרות מתאימה עם הנהלת האתר וקבלת היתר בכתב ומראש מהנהלת האתר לביצוע הפרסום/הפעילות כאמור. מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של מבצע/מארגן הפרסום/הפעילות האמורים לכל נזק אשר ייגרם למי ממשתמשי האתר בשל מעשיו ו/או מחדליו של אותו גורם, לרבות כאלו אשר נעשו, במלואם או בחלקם, תוך שימוש באתר כפלטפורמה שיווקית/פרסומית. למען הסר ספק מודגש במיוחד, כי החברה לא תישא בכל אחריות לפעילויות ו/או מעשים אשר בוצעו על-ידי צדדים שלישיים תוך שימוש באתר (דוגמת שימוש בנתונים שחשפו משתמשים באתר; ארגון, באמצעות האתר, של מפגשים ו/או פעילויות שלא במסגרת האתר וכיוצא באלו).
החברה אינה בודקת את תוכן הפרסומים המופיעים באתר, מהימנותם, אמינותם או עדכניותם, והחברה אף אינה בודקת את התנאים או התוכן של מבצעים המוצעים על-ידי המפרסמים כגון מבצעי קידום מכירות, מבצעי סוף עונה, קופונים וכיוצא באלו. אין בהכללת הפרסומים הללו באתר משום המלצה של החברה לרכוש את המוצרים או השירותים נשוא הפרסומים. כל האחריות ביחס לתוכן של הפרסומים הללו וביחס לכל התקשרות בין המשתמש לבין המפרסמים, חלה על המפרסמים בלבד, והחברה אינה נושאת בכל אחריות או מחויבות בנוגע לכך. כל עסקה שתיכרת בין המפרסמים לבין המשתמשים תבוצע ישירות בין המפרסמים למשתמשים ללא כל מעורבות של החברה, אשר לא תהיה צד לאותן עסקאות ולא תישא בכל אחריות ביחס אליהן.
ייתכן שבמסגרת האתר תתקיים פעילות של רשת חברתית, מפגשים, קבוצות, קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ’אטים או שיתוף תכנים מכל סוג אחר. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות ביחס לתכנים הללו, ומלוא האחריות בגינם תחול על המשתמש אשר הזין אותם לאתר.

העלאת תכנים לאתר

ככל שהחברה תאפשר למשתמשים להעלות ו/או לשלוח תכנים לאתר (לרבות מידע, טקסט, תמונות, איורים וגרפיקות, קבצי מוזיקה, קבצי וידאו וכל תוכן אחר), כי אז כל משתמש שיעלה תכנים לאתר, לרבות במסגרת השתתפות בצ’אטים, העלאת בלוגים או משלוח אי-מיילים, יישא במלוא החבות והאחריות ביחס לתכנים הללו.
המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו חוקיים והולמים, כי אין כל מניעה להעלאת התכנים הללו לאתר, כי התכנים הללו אינם שקריים, מטעים, מעליבים, מטרידים או מהווים פגיעה בפרטיות וכי לא יהיה בהעלאת התכנים הללו משום פגיעה בשמם הטוב או בזכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. בכלל זה, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר תכנים פורנוגרפיים, תכנים המכילים פגיעה בצנעת הפרט, תכנים המיועדים לשדל או לעודד השתתפות בפעילות אסורה ו/או פלילית כגון הימורים, אלימות, הפליה או גזענות, תכנים שעלולים לגרום לפגיעה ברגשות הציבור או תכנים שעלולים לפגוע ביתר המשתמשים והגולשים באתר.
המשתמש מתחייב כי לא ישלח “דואר זבל” (“Spam”) באמצעות האתר ו/או השירותים שמספקת החברה. במקרה של אי ציות להוראה זו, לחברה תעמוד הזכות, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לרשותה על-פי כל דין, למנוע עשיית כל שימוש של המשתמש באתר.
החברה שומרת על זכותה למנוע הזנת תכנים או להסיר תכנים שהוזנו, וזאת בין היתר במקרים בהם יתברר כי קיים חשש להפרה של זכויות יוצרים, לפגיעה בפרטיות, לפגיעה בשמם הטוב של צדדים שלישיים או לכך שהתכנים הללו אינם חוקיים או אינם הולמים.
המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו שייכים למשתמש ו/או כי לא יחולו איסורים או מגבלות (לרבות, אך לא רק, כאלו הנוגעים לזכויות קניין רוחני) ביחס לפרסומם. המשתמש ישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי המשתמש, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) במצב שבו מדובר בתכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.
המשתמש מקנה בזאת לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, בלתי חוזר וללא תמורה ביחס לתכנים שיעלה המשתמש לאתר. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתכנים הללו, לרבות פרסום או הצגת התכנים הללו באתר או במקומות אחרים, ללא צורך בקבלת הסכמה מאת המשתמש ו/או בתשלום תמורה כלשהי למשתמש.

אחריות ביחס לאתר ולתכנים המוצגים בו

התכנים המוצגים באתר והשירותים והמוצרים המוצעים באתר ניתנים לשימוש במצבם “כמות שהוא” (AS IS). החברה אינה מתחייבת לכך שהתכנים שיוצגו באתר (לרבות תכנים המועלים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או הקשור בה) ו/או כי השירותים או המוצרים שירכוש המשתמש באמצעות האתר יהלמו את הצרכים והציפיות של המשתמש. החברה אינה נותנת כל התחייבות או מצג לכך שהתכנים שיוצגו באתר יהיו אמינים, זמינים, מדויקים או כי הם יהיו נקיים מרכיבים מזיקים כגון וירוסים, “סוסים טרויאניים” וכיוצא באלו.
החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטיב התכנים שיוצגו באתר (לרבות על-ידי המשתמשים), וזאת אף אם מדובר בתכנים פוגעניים, מגונים, לא חוקיים, מפרי זכויות יוצרים וכיוצא באלו. משתמש אשר מזהה תוכן מסוים כפוגעני מוזמן לדווח על כך לחברה, אשר תהא רשאית לפעול בעניין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לתכנים המוצגים באתר, לרבות כאלו שיוזנו לאתר על-ידי המשתמשים. השימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת.
המשתמש אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת חשיפת פרטים של המשתמש אשר המשתמש אינו מעוניין בחשיפתם. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות ביחס לחשיפה של פרטי משתמש אשר יועלו לחלקים הגלויים באתר (לרבות במסגרת השתתפות בצ’אטים, העלאת בלוגים או משלוח אי-מיילים) או ביחס לכל שימוש שייעשה בפרטי המשתמש הללו.
מודגש בזאת, כי על-אף שהחברה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותה של החברה להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. החברה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי החברה ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא החברה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. כמו כן, על אף שהחברה נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות, קווי התקשורת שישמשו אותם וכיוצא באלו. החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך.
ככל שמשתמש מזהה הפרה של תנאי השימוש באתר ו/או כל עניין אשר מהווה להבנתו עבירה על החוק, הוא מתבקש לדווח על כך מיידית לחברה בכתובת  אליעזר ורדינון 3, פתח תקווה 4959507, והחברה תפעל בהקדם על מנת לזהות האם אכן מדובר בהפרה/עבירה כאמור, ובמידת הצורך אף תפעל בהתאם (וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה אולם בכפוף להוראות כל דין).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או חיסרון כיס, ישירים או עקיפים, חוזיים, נזיקיים או אחרים אשר ייגרמו (ככל שייגרמו) למשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר. בכל מקרה, ולמען הזהירות בלבד, החבות הכספית הכוללת בה תישא החברה, לרבות חבות נזיקית, חוזית או אחרת, בקשר עם האתר ו/או הרכישה של מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, לא תעלה על תשלומי התמורה שישלם המשתמש לחברה בפועל בגין המוצרים ו/או השירותים שהוא רכש ממנה במהלך ששת (6) החודשים אשר קדמו למועד בו יתרחש, ככל שהתרחש, האירוע אשר לטענת המשתמש מקים לו זכות כלשהי כלפי החברה ו/או המחיל על החברה חבות כלפיו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש לא יהיה רשאי להעלות כלפי החברה כל טענה ו/או לנקוט בכל הליך משפטי כנגד החברה ביחס לקיום התחייבויותיה של החברה כלפי המשתמש, לרבות טענות ו/או תביעות במישור החוזי ו/או אשר מתייחסות לאחריות נזיקית או לרשלנות, לאחר חלוף תקופה בת 12 חודשים קלנדריים ממועד קיום/הפרת ההתחייבות הרלוונטית, אשר ביחס אליה הועלתה טענה כאמור.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והחברה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

כללי

תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. שום התנהגות על-ידי החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או כויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש. החברה לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של החברה. הודעות  שתשלח החברה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. החברה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה– אם נשלחה בדואר רגיל ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה.

דיסקליימר: האינפורמציה המובאת באתר היא למידע כללי בלבד ולא מיועדת לטיפול רפואי או כל טיפול של מקצועות בריאות אחרים. המידע לא מחליף ייעוץ מקצועי רפואי.

0
    0
    העגלה שלי
      חזרה לעגלה
      דילוג לתוכן